Fundacja ormiańska KZKO
Statut

STATUT FUNDACJI „Fundacja ARMENIAN FOUNDATION”
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja ARMENIAN FOUNDATION”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Macieja Bohosiewicza zamieszkałego w Warszawie ul. Filtrowa 83 m 21, legitymującego się dowodem osobistym seria ADT 394349, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Edytę Czartoryską - Ganczewską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Zgody 3, repetytorium A nr 7810/2012 w dni 03.08.2012r.., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zmianami.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, placówki. W razie podjęcia działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub obranych przez Fundację celów.
II. Cele, środki i zasady działania
§ 6
Celem statutowym Fundacji jest:
1) prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kulturę Ormian Polskich, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego Ormian w  Polsce oraz na dawnych Kresach Rzeczypospolitej a także ochrona dóbr kultury i tradycji Ormian Polskich i  Ormian w Polsce. 
2) wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych w zakresie problematyki Ormian Polskich i Ormian w Polsce oraz działalność na rzecz ormiańskiej mniejszości narodowej w Polsce.
3) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację. 
4) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom i dyskryminacjom społecznym. 
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami fundacji,
2. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz prowadzenia działalności wspierającej i popularyzującej kulturę Ormian Polskich, a także zachowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego Ormian w Polsce oraz na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
3. Tworzenie i wspieranie istniejących placówek oświatowych, naukowych i kulturalnych w zakresie problematyki Ormian Polskich, poprzez środki masowego przekazu, środki przekazu teleinformatycznego, wydawnictwa, poligrafię, szkoły i kursy.
4. Organizację, koordynację oraz wsparcie dla badań, debat, seminariów i laboratoriów zajmujących się zagadnieniami związanymi z celami fundacji, organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych podobnych przedsięwzięć.
5. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
6. Mediacje na rzecz społeczności i grup słabszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, kulturowym, religijnym i polityczny.
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej.
8. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.
9. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji.
10. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych.
11. Organizację i wsparcie publikacji, wystaw oraz innych inicjatyw popularyzujących aktywność w zakresie celów Fundacji.
12. Wykonywanie prac konserwatorskich, archiwizacyjnych i dokumentacyjnych.
13. Organizowanie akcji promocyjnych, imprez masowych, w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.
14. Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 ( jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działalności.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, zapisy i spadki.
2. Stosownie do obowiązujących przepisów Fundacja może organizować zbiórki publiczne, aukcje i imprezy publiczne.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z dotacji i subwencji oraz grantów oraz z działalności gospodarczej.
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane do realizacji celów Fundacji, jednakże z poszanowaniem woli osób przekazujących środki pieniężne. 
2. Wymagane przepisami prawa oświadczenia o przyjęciu darowizny i dziedziczeniu składane jest przez Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Dla pozyskiwania środków przeznaczonych wyłącznie na swoją działalność statutową Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) działalność wydawnicza – PKD 58,
b) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20,
c) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79,
d) edukacja – PKD 85,
e) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
f) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
g) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z.,
h) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i  abonamentowych -  PKD 60.20.Z.,
i) działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2,
j) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0,
k) nauka języków obcych – PKD 85.59.A,
l) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
5. Zakresem działalności pożytku publicznego Fundacji objęte są:
działalność wydawnicza – PKD 58,
reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20,
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79,
edukacja – PKD 85,
działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z.,
nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i  abonamentowych -  PKD 60.20.Z.,
działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2,
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0,
nauki języków obcych – PKD 85.59.A,
działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
6. Działalność gospodarczą organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji.
7. Na działalność gospodarczą przeznacza się środki w wysokości 1000, 00 złotych
§ 13
1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
3. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Zarządu, Rady Fundacji lub zatrudnionych pracowników lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, Rady Fundacji lub zatrudnieni pracownicy lub ich bliskie osoby.
§ 14
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Fundacji Zarząd może stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.
§ 15
Nabycie odpłatne, zbycie i obciążenie majątku nieruchomości oraz innych przedmiotów wchodzących w skład majątku trwałego Fundacji wymaga zgody Rady Fundacji.
IV. Organy Fundacji
§ 17
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji;
b) Rada Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady, z wyjątkiem zwrotu odpowiednio udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób.
2. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na okres 1roku, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Fundator(zy).
3. Funkcje Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Rady.
§ 18
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją przed organami administracji, sądami oraz wobec osób trzecich.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu majątkiem;
d) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków;
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
f) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i za granicą;
g) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd może w drodze uchwały powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest:
a) Prezes Zarządu – jednoosobowo;
Rada Fundacji
§ 19
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, opiniodawczym i doradczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od 1- 3 członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji tworzą Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada 
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady może zostać odwołany na mocy jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.
6. Fundatorzy nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z pełnionych funkcji lub śmierci członka Rady.
8. Funkcji członka Rady Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkowie Rady nie mogą być także związani z Fundacją stosunkiem pracy.
9. Z chwilą powołania w skład Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu. Zawieszenie w obowiązkach członka Rady Fundacji trwa do chwili ustania stosunku pracy lub odwołania ze składu Zarządu Fundacji.
10. Rada Fundacji spośród swego grona wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 20
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezesa Zarządu.
3. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 21
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji;
b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu;
c) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu;
d) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;
e) nadzór nad działalnością Fundacji;
f) określanie głównych kierunków działalności Fundacji;
g) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji;
h) wyrażanie zgody na nabycie odpłatne, zbycie i obciążenie majątku nieruchomości oraz innych przedmiotów wchodzących w skład majątku trwałego Fundacji; 
i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji – na wniosek Zarządu;
j) udzielenie zgody na dokonanie zmian w Statucie Fundacji lub jej likwidację.
2. W celu realizacji zadań Rada Fundacji może żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
V. Zmiana Statutu
§ 22
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zgody na dokonanie zmian Statutu udziela Rada Fundacji.
VI. Postanowienia końcowe
§ 23
1. Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

STATUT FUNDACJI ARMENIAN FOUNDATION

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja ARMENIAN FOUNDATION”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Macieja Bohosiewicza zamieszkałego w Warszawie, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Edytę Czartoryską - Ganczewską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Zgody 3, repetytorium A nr 7810/2012 w dniu 03.08.2012r.., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zmianami.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, placówki. W razie podjęcia działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub obranych przez Fundację celów.

II. Cele, środki i zasady działania

§ 6

Celem statutowym Fundacji jest:

1) prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kulturę Ormian Polskich, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego Ormian w  Polsce oraz na dawnych Kresach Rzeczypospolitej a także ochrona dóbr kultury i tradycji Ormian Polskich i  Ormian w Polsce. 

2) wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych w zakresie problematyki Ormian Polskich i Ormian w Polsce oraz działalność na rzecz ormiańskiej mniejszości narodowej w Polsce.

3) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację. 

4) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom i dyskryminacjom społecznym. 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami fundacji,

2. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz prowadzenia działalności wspierającej i popularyzującej kulturę Ormian Polskich, a także zachowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego Ormian w Polsce oraz na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

3. Tworzenie i wspieranie istniejących placówek oświatowych, naukowych i kulturalnych w zakresie problematyki Ormian Polskich, poprzez środki masowego przekazu, środki przekazu teleinformatycznego, wydawnictwa, poligrafię, szkoły i kursy.

4. Organizację, koordynację oraz wsparcie dla badań, debat, seminariów i laboratoriów zajmujących się zagadnieniami związanymi z celami fundacji, organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych podobnych przedsięwzięć.

5. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

6. Mediacje na rzecz społeczności i grup słabszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, kulturowym, religijnym i polityczny.

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej.

8. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.

9. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji.

10. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych.

11. Organizację i wsparcie publikacji, wystaw oraz innych inicjatyw popularyzujących aktywność w zakresie celów Fundacji.

12. Wykonywanie prac konserwatorskich, archiwizacyjnych i dokumentacyjnych.

13. Organizowanie akcji promocyjnych, imprez masowych, w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.

14. Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.

15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 ( jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działalności.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, zapisy i spadki.

2. Stosownie do obowiązujących przepisów Fundacja może organizować zbiórki publiczne, aukcje i imprezy publiczne.

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z dotacji i subwencji oraz grantów oraz z działalności gospodarczej.

§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane do realizacji celów Fundacji, jednakże z poszanowaniem woli osób przekazujących środki pieniężne. 

2. Wymagane przepisami prawa oświadczenia o przyjęciu darowizny i dziedziczeniu składane jest przez Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Dla pozyskiwania środków przeznaczonych wyłącznie na swoją działalność statutową Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) działalność wydawnicza – PKD 58,

b) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20,

c) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79,

d) edukacja – PKD 85,

e) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,

f) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,

g) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z.,

h) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i  abonamentowych -  PKD 60.20.Z.,

i) działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2,

j) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0,

k) nauka języków obcych – PKD 85.59.A,

l) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

5. Zakresem działalności pożytku publicznego Fundacji objęte są:

działalność wydawnicza – PKD 58,

reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20,

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79,

edukacja – PKD 85,

działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,

nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z.,

nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i  abonamentowych -  PKD 60.20.Z.,

działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2,

działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0,

nauki języków obcych – PKD 85.59.A,

działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

6. Działalność gospodarczą organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji.

7. Na działalność gospodarczą przeznacza się środki w wysokości 1000, 00 złotych

§ 13

1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

3. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Zarządu, Rady Fundacji lub zatrudnionych pracowników lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, Rady Fundacji lub zatrudnieni pracownicy lub ich bliskie osoby.

§ 14

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Fundacji Zarząd może stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.

§ 15

Nabycie odpłatne, zbycie i obciążenie majątku nieruchomości oraz innych przedmiotów wchodzących w skład majątku trwałego Fundacji wymaga zgody Rady Fundacji.

IV. Organy Fundacji

§ 17

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji;

b) Rada Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady, z wyjątkiem zwrotu odpowiednio udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób.

2. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na okres 1roku, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Fundator(zy).

3. Funkcje Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Rady.

§ 18

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją przed organami administracji, sądami oraz wobec osób trzecich.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) sprawowanie zarządu majątkiem;

d) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków;

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

f) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i za granicą;

g) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

5. Zarząd może w drodze uchwały powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest:

a) Prezes Zarządu – jednoosobowo;

Rada Fundacji

§ 19

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, opiniodawczym i doradczym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się od 1- 3 członków.

3. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji tworzą Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady może zostać odwołany na mocy jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.

6. Fundatorzy nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z pełnionych funkcji lub śmierci członka Rady.

8. Funkcji członka Rady Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkowie Rady nie mogą być także związani z Fundacją stosunkiem pracy.

9. Z chwilą powołania w skład Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu. Zawieszenie w obowiązkach członka Rady Fundacji trwa do chwili ustania stosunku pracy lub odwołania ze składu Zarządu Fundacji.

10. Rada Fundacji spośród swego grona wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezesa Zarządu.

3. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji;

b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu;

c) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu;

d) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;

e) nadzór nad działalnością Fundacji;

f) określanie głównych kierunków działalności Fundacji;

g) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji;

h) wyrażanie zgody na nabycie odpłatne, zbycie i obciążenie majątku nieruchomości oraz innych przedmiotów wchodzących w skład majątku trwałego Fundacji; 

i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji – na wniosek Zarządu;

j) udzielenie zgody na dokonanie zmian w Statucie Fundacji lub jej likwidację.

2. W celu realizacji zadań Rada Fundacji może żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

V. Zmiana Statutu

§ 22

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zgody na dokonanie zmian Statutu udziela Rada Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 23

1. Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

sponsorzy i partnerzy:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.